دریل مگنت fe

دریل مگنت

FE POWER TOOLS 30

 • دریل مگنت fe
 • برای سوراخکاری ورق با ضخامت کم
 • مناسب برای کار کردن در ارتفاع
 • با وزنی سبک
 • قدرت موتور:۱۰۵۰ وات
 • وزن:۹٫۹ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر :۱۹ میلیمتر
 • دور موتور :۴۶۰ دور دردقیقه
 • کورس :۸۰ میلیمتر
 • قدرت مگنت:۱۵۰۰ کیلوگرم

دریل مگنت

FE POWER TOOLS 32X

 • برای سوراخکاری ورق با ضخامت کم
 • مناسب برای کار کردن در ارتفاع
 • با وزنی سبک
 • قدرت موتور:۱۰۵۰ وات
 • وزن:۱۲ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر :۱۹ میلیمتر
 • دور موتور :۴۶۰ دور دردقیقه
 • کورس :۱۵۰ میلیمتر
 • قدرت مگنت:۱۵۰۰ کیلوگرم

دریل مگنت

FE POWER TOOLS 50 X

 • برای سوراخکاری ورق با ضخامت متوسط
 • قدرت موتور:۱۱۵۰ وات
 • وزن: ۱۳ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر :۱۹ میلیمتر
 • دور موتور :۲۵۰ تا ۴۵۰ دور دردقیقه
 • کورس :۱۶۰ میلیمتر
 • قدرت مگنت:۱۵۰۰ کیلوگرم

دریل مگنت

FE POWER TOOLS 50 RLX

 • برای سوراخکاری ورق با ضخامت متوسط
 • قدرت موتور:۱۱۵۰ وات
 • وزن: ۱۳ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر :۱۹ میلیمتر
 • دور موتور :۵۰ تا ۲۵۰ – ۱۸۰ تا ۴۵۰ دور دردقیقه
 • کورس :۱۶۰ میلیمتر
 • قدرت مگنت:۱۵۰۰ کیلوگرم

دریل مگنت

FE POWER TOOLS 60 RLX

 • برای سوراخکاری ورق با ضخامت زیاد
 • قدرت موتور:۱۶۰۰ وات
 • وزن:۱۲ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر :۱۹ میلیمتر
 • دور موتور :۷۰ تا ۲۸۰ – ۱۸۰ تا ۵۸۰ دور دردقیقه
 • کورس :۱۶۰ میلیمتر
 • قدرت مگنت:۱۵۰۰ کیلوگرم

دریل مگنت

FE POWER TOOLS 100 RLX

 • برای سوراخکاری ورق با ضخامت زیاد
 • قدرت موتور:۱۸۰۰ وات
 • وزن:۲۷ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر :۱۹ میلیمتر
 • دور موتور :۴۰ تا ۱۴۰ – ۱۲۰ تا ۴۸۰ دور دردقیقه
 • کورس :۲۵۰ میلیمتر
 • قدرت مگنت:۳۵۰۰ کیلوگرم