مته گردبر فلزات (قسمت چهارم)؛ تفاوت مته گردبر با سایر مته ها